DigabiOS-tikun luominen Windows-koneella

Loading
Loading Click here to add:
Add to notification list

Luul­ta­vas­ti tä­män syk­syn polt­ta­vim­mak­si pu­heen­ai­heek­si nou­see säh­köi­set yo-kir­joi­tuk­set. Maan­tie­to, fi­lo­so­fia ja sak­sa kir­joi­tet­tiin­kin jo säh­köi­ses­sä muo­dos­sa syk­syl­lä 2016. Tämä kaik­ki teh­dään tie­to­ko­nee­seen kyt­ket­tä­vän USB-muis­ti­ti­kun avul­la. Mitä ih­met­tä se si­säl­tää? Ote­taan asi­as­ta sel­vää!

USB-muistitikkulle on ajet­tu koe­oh­jel­ma, DigabiOS. Se on Li­nux-poh­jai­nen käyt­tö­jär­jes­tel­mä, jo­hon on li­sät­ty kaik­ki yo-kir­joi­tuk­sis­sa tar­vit­ta­vat oh­jel­mat. DigabiOS:iä voi­daan myös käyt­tää kurs­si­ko­kei­den pi­tä­mi­seen. Sil­loin sa­mas­ta jär­jes­tel­mäs­tä pu­hu­taan­kin Abitti-kurs­si­koe­jär­jes­tel­mä­nä. Tämä voi hä­mä­tä mo­nia, ku­ten myös alle­kir­joit­ta­nut­ta.

 

Lue lisää tuoreesta NonSolum julkaisusta: https://klassikka.onedu.fi/lehti/zine/32/article-3115